Monday, July 9, 2018
Home Tags Nelli Shkolnikova

Tag: nelli Shkolnikova

Russian Violin Virtuoso Nelli Shkolnikova Born On This Day in 1928 [ON-THIS-DAY]

Russian-Jewish violin virtuoso Nelli Shkolnikova was born on this day in 1928 – 90 years ago. A student of Lillia Kossodo and Yuri Yankelevich, Ms Shkolnikova was a former 1st...

Violinist Nelli Shkolnikova Born On This Day [ON-THIS-DAY]

Russian-Jewish violinist Nelli Shkolnikova was born on this day in 1928 – 88 years ago. A student of Lillia Kossodo and Yuri Yankelevich, Ms Shkolnikova...